Förskolan som är först ut i Täby Park!

Den 10 januari 2022 var en milstolpe i Täby Parks utveckling. Då öppnade den första skolverksamheten i stadsdelen. Förskolan Lusen som var först ut, kommer troligen att följas av en rad förskolor och grundskolor de kommande åren.

Lusen ligger på Östra Parkpromenaden 25. Det är en förskola inspirerad av den italienska Reggio Emilia-pedagogiken som bygger på en syn på barn och unga som kompetenta, viktiga medborgare och en pedagogik för demokrati och lokal utveckling.

Hållbar utveckling

”Det är en förskola där man verkligen lyssnar på barnen och tar dem på allvar. Hållbar utveckling, djur och natur är viktiga delar i vår verksamhet”, säger biträdande rektor, Britten Humell.

Östra Parkpromendaden 25
Förskolan Lusen först på plats i Täby Park.

Det är en förskola i en miljö som passar med den planbeskrivning som Täby kommun skapade för stadsdelen:

”Lagen om barnkonventionen gäller vid beslut som rör barn och unga. Barnkonventionens fyra huvudprinciper är att alla barn ska behandlas lika, barns bästa ska beaktas där de berörs, barns rätt att leva och utvecklas efter sin yttersta förmåga, och att barn ska få komma till tals i frågor som rör dem. Barn har rätt till en trygg och god uppväxt och påverkas av den fysiska miljön som skapas inom samhällsplanering och stadsutveckling.

Gröna slingan

I den nya stadsdelen prioriteras gång- och cykeltrafikanter framför biltrafiken. Genom Gröna slingan finns säkra skolvägar och möjligheter för barn och unga att röra sig fritt, på egen hand. Goda och trygga korsningsmöjligheter ska särskilt tillförsäkras i lägen som gränsar till viktiga målpunkter för barn och unga så som parker, lekplatser, förskola, skola, torg, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.

Förskolan Lusen startar upp sin verksamhet med två avdelningar med 12–15 barn på varje avdelning. När verksamheten är intrimmad kommer ytterligare två avdelningar att öppnas.

”Det är många som har varit intresserade. Det är ju nya fräscha lokaler, vi har en egen lekpark och promenadvägar ut till grönområden och hela Täby Park”, säger Britten Humell.

Grundskola på gång

I området i anslutning till stadsdelen Täby Park finns ytterligare tre förskolor. Inom 15 minuters radie finns ett flertal grundskolor och flera gymnasieskolor där merparten är fristående. Det finns även planer för en skola mitt i Täby Park, för årskurs F-9. Enligt Täby kommun ska skolan stå klar till höstterminen 2024 och ha plats för 900 elever och 100 förskoleplatser i anslutning till skolan.

Anpassad utveckling

I framtidsplanerna finns det ytterligare grundskolor och förskolor. I planprogrammet har antaganden gjorts om framtida behov av skolor och förskolor men allt eftersom detaljplanen fortskrider, tas hänsyn till vilka som flyttar in och om tidigare antaganden behöver revideras.