Hållbart för generationer i Täby Park

Här i Täby Park är hållbarhet en självklarhet

Alla som tittar närmare på Täby Park kommer att se massor av exempel på hur stor prioritet hållbarheten har i vår stadsutveckling. Man kan börja med själva platsen. Att få tillgång till ett område stort som två gamla stan mitt i en stor, väl utvecklad och dessutom huvudstadsnära kommun som Täby är givetvis fantastiskt. En oslipad diamant för hållbar stadsutveckling, med alla förutsättningar att skapa hållbarhet i praktiken. Runt om finns all infrastruktur man kan önska, och på den egna marken oräkneliga möjligheter att tänka hållbart i alla led. Från återanvändning av byggnader (se hur gamla läktarbyggnaden har fått nytt liv med nya verksamheter!) och tillvaratagande av byggmaterial, till ett från grunden uppbyggt cykel- och gåvänligt trafiksystem och nyskapade delningstjänster. För det är ju inte bara staden och hur den byggs som ska vara hållbar. Vi ska också göra det enkelt – och trevligt! – att leva ett hållbart liv här, för alla våra 20 000 invånare och alla som kommer hit på besök.
En omtänksam kvartersstad, där hållbarhet är en naturlig del. Eller som vi också säger – storstad på kartan, småstad i själen.

Nordens största område med Svanen-bostäder

De ca 4000 av stadsdelens planerade 6000 bostäder som Skanska och JM utvecklar i utvecklar i Täby Park är Svanenmärkta. Vi blir därmed Nordens största stadsdel med Svanen-bostäder. Husen har en bättre innemiljö, låg energianvändning och byggs med giftfria material, fuktsäker byggprocess och så vidare.

Gröna slingan – hjärtat i Täby Parks uteliv

Genom hela Täby Park lägger vi en grön slinga som gör livet både enklare, trevligare och grönare. Här kan du gå och cykla till jobb och ärenden. Barn, gamla och motionärer kan ta sig fram tryggt, eftersom bilarna måste ge människorna företräde. Den här vägen kan barnen ta sig till skolan på egen hand, istället för att skjutsas med bil.  Den gröna slingan kopplar  ihop stadsparken och kvartersparker och bidrar med så kallade ekosystemtjänster, som vistelseytor, fruktträd och biologiska värden. Under heta sommardagar ger slingan skugga, och när det regnar tas regnvatten omhand.

Plats för både natur och människor

Vi satsar mycket på gröna ytor. Den stora stadsparken och flera grannskapsparker blir öppna och inbjudande. (Vi har redan planterat träd så att de hinner växa till sig!) Innergårdar får fin grönska, många dessutom med odlingsytor och smarta dagvattenlösningar. Förutom trivseln tar grönytorna också hand om regnvatten och ger oss möjlighet att välja växter som bidrar till biologisk mångfald.

Vardag och välbefinnande

Vår stadsmiljö blir attraktiv, funktionsblandad och ger plats för mänsklig samvaro på en mångfald av mötesplatser. Det du behöver i vardagen finns nära. Vi bygger hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Äldreboende, skolor, förskolor och arbetsplatser ger liv i området. Längs större stråk finns service och affärer, och utomhus gott om platser för aktiv liv och samvaro. Kvarter och allmän platsmark är utformade med stort fokus på trygghet. Det är alltid nära till större stråk där många befinner sig. Alla platser ska ha rätt belysning, och cykel- och gångvägar är tydliga och säkert utformade.

Trafik och transporter

Det ska vara lätt och lockande att cykla och gå i Täby Park. Ingen behöver vara beroende av egen bil. Vi har två av Roslagsbanans stationer inom några hundra meters avstånd. Kring hus och mötesplatser finns många cykelparkeringar. Vi jobbar med att skapa bra kopplingar med gång- och cykelvägar åt flera håll, så att det blir lätt att gå och cykla till och från Täby Park, Täby Centrum och alla fina områden runt omkring. För den som ändå behöver köra bil ibland finns det bilpooler och platser för laddning av elbilar.

Energieffektiva byggsätt och byggnader

För att minimera klimatpåverkan från Täby Park började vi med att göra en beräkning av stadsdelens klimatpåverkan under hela livscykeln. Det är unikt och ger oss mycket värdefull kunskap. Med den som stöd gör vi klimatåtgärder i alla skeden av stadsdelens tillkomst och fortsatta liv. Från utformningen av stadsdelen, till byggskedet och sedan driften – när alla bor och jobbar i Täby Park. Stadsdelen utformas för att bli levande och varierad så att det blir ett enkelt val att leva mer lokalt. Under byggskedet minskar vi klimatpåverkan genom att ta hand om jord och stenmassor, spara dem på området och använda dem igen. Det sparar både transporter och andra resurser. Vi har en hög andel arbetsfordon som går på förnybart bränsle i. Den stora andelen Svanen-märkta hus har bland annat lägre energianvändning och klimatpåverkan under drift. Flera hus kommer att ha solceller. Vi bygger till exempel ett äldreboende som med solcellernas hjälp blir helt självförsörjande på el.

Delningstjänster och samvaro

Redan från start har Täby Park-borna tillgång till delningstjänster som bilpooler, lånecyklar och el-laddningsställen. Det finns också återbruksrum med verktyg att dela, och många gårdar och hus har platser för odling. När skolan är färdig kanske idrottshall, slöjdsal, bibliotek och aula kan användas på kvällstid av de som bor här. Vid läktarbyggnaden finns padelabanor och en cykelkross-bana som är öppen för alla. Här kan du också spela beachvolley, fotboll, träna på utegymmet, ha picknick i gräset eller leka i den fina lekparken.

Läs mer på Täby kommuns hemsida

Läs om JMs hållbarhetsarbete

Läs om Skanskas hållbarhetsarbete

Julmarknad
2 december
kl 11-15