Ludvig fixar boende för de minsta hyresgästerna

Hit till Täby Park har inflyttningen till nya bostäder börjat och det kommer fler invånare varje vecka. Vid årets slut beräknas omkring 1000 personer ha flyttat in i stadsdelen.

Men det är inte bara människor som flyttar in – även fåglarna kan komma att trivas här. Den lilla talgoxen som är symbol för Täby Park är en  av de arter som häckar i de holkar som Ludvig Nilsson har satt upp i området. Talgoxen är en s.k. stannfågel som häckar i hela landet, och trivs både i stadsparker och på landsbygden.

- Det är en tacksam fågelart att bygga fågelholk till, säger Ludvig som till vardags jobbar som arbetsledare med logistik för JM:s projekt Nor i Täby Park. Fritiden ägnar han gärna åt att bygga och sätta upp holkar åt olika slags fåglar.

Den 9 maj var det den internationella flyttfågelns dag och då började förhoppningsvis även de så kallade tropikflyttarna att komma hit.

- En av dessa tropikflyttare är flugsnapparen som gärna häckar i fågelholkar. Flugsnapparens föda består av insekter, till stor del myggor, berättar Ludvig.

Räkna och märka

Han har varit intresserad av fåglar sedan barnsben, ett intresse som från början kommer från pappa Leif. Både Ludvig och hans brors intresse växte sig allt starkare i gymnasieåldern. Han har bland annat fått möjlighet att  följa med på flera inventeringar och ringmärkningar.

Ludvig växte upp på en gård i Närtuna i Norrtälje kommun. Och där, i gårdens snickarverkstad,  under de senare tonåren fick han upp intresset för att bygga och sätta upp holkar.

- Det var riktigt kul, för det var så lätt att få fåglarna att flytta in, säger han. Det blev en härlig belöning.

Hållbart för generationer

Ludvigs engagemang grundar sig i ett generellt intresse för miljö-och hållbarhetsfrågor. De naturliga system som vi är beroende av, både i och utanför städer, är känsliga för förändringar.

- Allt hänger ihop. Finns det inga boplatser eller insekter så trivs inte fåglarna. Kan vi locka hit insekter, bygga boplatser och på andra sätt skapa en naturlig livsmiljö för fåglar och andra fän under- och efter byggprocessen så hjälper det till att upprätthålla de naturliga systemen, och på sikt kanske till och med öka den biologiska mångfalden, säger han.

När det blir för glest och prydligt mellan buskar och träd, finns det ingenstans för fåglarna att ta skydd eller bygga bo. De gillar att det är lite rörigt och risigt och att lätt kunna flyga mellan ”gröna öar” inom ett område.

- Gräsmatta i all ära, men fåglar och fåglarnas föda (insekter) trivs bäst på ytor av mer vild karaktär. Buskage, äng och träddungar är miljöer som lockar.

Ludvig berättar att flera fågelarter håller på att minska.

- Fåglarna är en viktig del av näringskedjan och skapar en naturlig balans. När vi tar fåglarnas naturliga miljö i besittning, för bl.a. nybyggnation, tycker jag att det är viktigt att vi tillför någonting i form av boplats och/eller växtlighet som lockar till sig insekter av olika slag.

I Täby Park finns en tydlig målsättning att skapa grönytor med biologisk mångfald och andra värden, samt bevara så mycket som det går av den natur som redan finns här. Men även nya grönytor med varierad växtlighet skapas. Skanskas innergårdar har t.ex. fokus på biologisk mångfald vilket man tidigare kunnat ta del av i den pop-up-innergård som byggts upp bredvid läktarbyggnaden. Och på JM´s takterrass i Nor kommer de boende att kunna odla i pallkragar.

Redan 2017 skapades fågelholkar till Täby Park. Då var det i samarbete med Naturskyddsföreningen och en fågelholkstävling där allmänheten var med och skapade nya holkar. En av dem var den fina sopbilen "Sopis" med två bon bredvid varandra för pilfinkar som ju gillar att bo nära varandra. Eller holken "inget för mesar", en cool holk i form av ett kattdjur.

Holkar för olika fågelarter

Än så länge kommer materialet till holkarna som Ludvig bygger från spillmaterial från Täby Park som han lastar på sin lådcykel och tar hem för att bygga holkarna. En form av förädling kan man säga.

- Sen sätter jag upp dem på en plats här i Täby Park, där man själv skulle vilja bo om man var fågel.

De fågelarter som häckar här just nu är inte unika på något sätt, men de stora ytorna har lockat till sig sånglärka, större strandpipare och tofsvipa, och förhoppningsvis får vi se stenskvättan här inom kort. Åtminstone hoppas Ludvig det. Hittills har han satt upp ca tio holkar i stadsdelen, och de är av olika storlekar precis som lägenheterna här i Täby Park.

- En del fåglar som t.ex. staren behöver lite större holk och ingångshål, (omkring 50 mm) medan talgoxen klarar sig med en mindre holk och öppning. (omkring 32 mm)

Det råder inget tvivel om Ludvigs stora intresse för att skapa en bra bomiljö för fåglarna. Han kommer fortsätta att sätta upp holkar på flera platser i Täby Park.

- Det är viktigt för både människor och fåglar att vi har en fin miljö att bo och vistas i för att trivas och må bra – nu men även i framtiden.

Ludvig vill gärna se fortsatta insatser för att gynna fåglar och vilda pollinatörer. Insektshotell och större ytor där man sår in bifodergröda är någonting han gärna vill se i Täby Park.

- Stora ytor ligger helt öppna och oanvända just nu i väntan på byggstart. Där skulle man kunna så massvis av växter som lockar till sig bin och andra pollinerande insekter.

Ludvig påpekar till sist att han inte är någon expert, men konstaterar att det absolut finns fina möjligheter att göra fler insatser för den biologiska mångfalden. Han följer med spänning den kommande utvecklingen av Täby Park.

Tankarna om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet går som en röd tråd i visionen om Täby Park. Från planering till byggskede och drift görs bland annat olika åtgärder för att bibehålla det naturliga ekosystemet.

Läs mer om Täby Parks hållbarhetsarbete