Nu knyts Täby Park samman med Täby Centrum

Under hösten 2023 har ett stort steg tagits på vägen mot levande stadskärna i Täby. Det sker mitt på den gamla galoppbanan.

”Detaljplan för västra Boulevarden i Täby Park (detaljplan 4)”, som det officiella namnet lyder för nästa stora steg, det västra området  i Täby Park, ligger ute för samråd. Efter att synpunkter lämnats in fram till den 21 december arbetas det nu vidare med bland annat att länka samman Täby Park med centrum.

En detaljplan är grunden i byggprocessen, där det fastställs vilken sorts byggnader som ska finnas, hur de ska användas men framför allt hur mark och vatten ska användas inom ett fastställt område. Därtill kommer en rad frågor som utreds, djurliv, växtliv, buller, avfallshantering, kulturarvet m.m. För kvarteren i Täby Park kommer det att krävas ett antal detaljplaner innan allt står klart en bit in på 2050-talet.

DP4, som den aktuella planen kallas i allmänt tal innehåller några viktiga delar som kommer att sätta sin prägel på Täby Park. Framför allt kommer Boulevarden att få sin slutliga sträckning när den dockar samman med Täby allé, vilket ökar tillgängligheten till Täby Centrum. Sammantaget kommer det att byggas cirka 1000 bostäder inom ramen för DP4, samt lokaler för verksamhet, förskolor.

Parkering som alltid verkar vara ett problem, ska här få en lösning genom ett mobilitetshus. Här finns plats för de boendes bilar samtidigt som huset även används som besöksparkering. Mobilitetshuset, kommer att rymma annat än bilar. Det planeras för en matbutik i bottenvåningen och det kommer att finnas ytterligare kommersiella ytor.

 

Täby Parks gröna profil förstärks bland annat genom att den södra delen av stadsparken färdigställs, den gröna slingan, en promenad- och cykelvänlig led genom Täby Park får fortsatt sträckning. ”Att en stor park tillkommer och att Boulevarden står klar tror jag är de delar som kommer att uppskattas mest av Täby Park-borna”, säger Julia Matwinska, vice vd på Täby Park, en av dem som tillsammans med Täby kommun arbetat med planen.

En detaljplan är lite som ett isberg. Det vi ser, förslag på hur vägar och kvarter ska byggas, höjd på hus, förslag på form är bara en liten del av alla utredningar som finns. En stor del av arbetet pågår ”under ytan”, t. ex hur kvarteren kommer att klara framtida väder, att risken för skyfall kommer att öka i ett framtida klimat, något som redan är märkbart. ”Vi har bland annat tagit höjd för skyfallsfrågan, det har blivit en viktigare fråga. Då Täby Park sedan starten har en stark miljö- och hållbarhetsprofil har det haft fortsatt påverkan på arbetet, vi undviker att gräva ned betong i marken, vilket innebär att ett mobilitetshus tillkommer vilket har fler fördelar, med exempelvis flexiblare parkering”, säger Julia Matwinska.

Arbetet med DP4 inleddes 2020 och 2025 hoppas man vara i mål med detaljplanen.. Beroende på hur dialogen i planprocessen fortgår, hur den framtida konjunkturen utvecklas, kan de första flytta in i slutet av 2020-talet.

För nuvarande Täby Parkbor kommer det kommande bygget inte att har en påtaglig inverkan då det inte ligger i omedelbarnärhet till dagens kvarter i Täby Park.

Varför ska man då flytta hit?

”Täby Park har småstadens fördelar, man når den service som behövs i vardagen, där det är nära till natur, parker, shopping. Det är ett bra exempel på ’15-minutersstaden’, där man når allt på en kvart”.