Så blir både du och bostaden klimatsmartare

Att bo och leva klimatsmart behöver inte vara en utmaning, idag är det betydligt enklare att minska sin miljöpåverkan i en nybyggd bostad. Nya hus byggs med ett helt annat hållbarhetsfokus vilket också skapar större möjligheter för de boende att göra smarta miljöval.

 

Äldre hus har förstås en svårslagen charm, men takhöjd och isolering är sällan anpassade till moderna energikrav, dagens komfortkrav och de byggmaterial som funnits svarar inte alltid upp till dagens krav när det handlar om miljöpåverkan och hållbarhet.

 

I Täby Park har miljö och hållbarhet varit en viktig ledstjärna allt sedan stadsdelen började planläggas i början av 2010-talet. De som flyttar in i Täby Park när de första kvarteren står klara nästa år flyttar till en stadsdel som har en mindre klimatpåverkan. Åtgärderna som minskar klimatpåverkan är flera.

 

  • Hållbarhets- och klimattänk har påverkat utformningen av stadsdelen.

  • Åtgärder har minskat klimatutsläpp från byggskedet.

  • De flesta bostäderna är Svanenmärkta.

  • Kvarteren och stadsdelen ger möjligheter för de boende att minska klimatpåverkan i vardagen.

 

Samtliga byggföretag som är med och bidrar till de nya kvarteren i hjärtat av Täby har skrivit under att följa en hållbarhetsplan, det kan handla om hur markarbeten görs, vilket bränsle som används i entreprenadmaskinerna, hur man utnyttjar resurserna effektivast. Allt följs upp och stäms av.

 

Det har även lett till att Täby Park AB som har det övergripande ansvaret för projektet kan samla alla byggentreprenörerna till gemensamma initiativ. Ett exempel är transporter, istället för att köra bort 300 000 ton sprängsten och jordmassor, i runda tal uppemot 8 000 lastbilstransporter, så lagras allt på plats inom området för att användas på nytt i ett senare skede.

 

Det handlar också om att våga utmana gamla sanningar. Nya metoder testas för grundförstärkning av marken som kan minska klimatpåverkan från byggskedet.

 

När alla kvarteren i Täby Park är färdigbyggda kommer det att finnas 6000 bostäder, minst 4000 bostäder kommer att vara Svanenmärkta, som byggs av JM och Skanska. I ett nybyggt Svanen-märkt hem är, enligt Skanskas beräkningar, energianvändningen 15 procent bättre jämfört med andra nybyggen och 50 procent bättre jämfört med Sverigegenomsnittet på alla bostäder.

 

Att bygga Svanenmärkt innebär att hårda krav ställs på byggprocessen, byggmaterial och energiåtgång. Svanenmärkta byggnader är energieffektiva, när det gäller uppvärmning, varmvatten och ventilation. Vitvaror och belysning ska klara de högsta nivåerna i energimärkningen. Det ska vara enkelt att källsortera i en Svanenmärkt bostad. Svanen ställer även krav på källsortering för förskolor och skolor samt byggnader med mer än åtta lägenheter. Samordnad källsortering leder till färre transporter och minskad klimatbelastning. Det ställs också krav på ventilation, bullernivåer och dagsljusförhållanden. Material och produkter ska klara hårda krav på miljö och hälsa. Det innebär att t.ex. byggskivor, golv, isolering, färg, lim och fogmassor inte får innehålla ämnen som är farliga för miljö och människor. Finns det osäkerhet kring ett nytt ämne så tillämpar Svanen försiktighetsprincipen. Exempel på det är att nanopartiklar och antibakteriella ämnen inte tillåts. Virket i Svanenmärkta byggnader kommer från hållbart skogsbruk och ska vara certifierat och spårbart. Vissa träslag får ej användas, som sibirisk lärk och många tropiska träslag.

 

Många av husen i Täby Park byggs alltså med högre ställda krav än de miljölagar som finns idag. Sedan finns utmaningen för den nyinflyttade att minska klimatavtrycket ytterligare. I ett nytt hem med snålspolande kranar och duschar är det enkelt att spara vatten från start men lika enkelt att spara ännu mer vatten genom att inte låta kranarna stå på i onödan och duscha snabbt.

 

Täby Park kommer att vara ett fint exempel i Sverige på hållbar stadsutveckling. Grönytorna som omsluter kvarteren sträcker sig över hela området. I varje kvarter är det möjligt att välja om man vill röra sig på stadsgatorna eller i parken. Genom hela området löper ”Gröna slingan” en cykel- och promenadväg där barnen tryggt kan röra sig mellan hem, skola och aktiviteter.

 

Men grönskan är inte bara till för att njuta av. Den är ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet genom den så kallade grönytefaktorn. En hög grönytefaktor innebär att det finns mycket grönytor som bland annat bidrar till minskad klimatpåverkan genom att träd, växter och vatten arbetar mot en klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö. Att arbeta med grönytefaktorn innebär att stadsmiljön byggs upp för att kunna erbjuda många olika ekosystemtjänster som svalka, skugga, skydd mot vind, upptag av koldioxid och luftföroreningar, fördröjning och rening av dagvatten, rekreation samt livsmiljöer för djur och insekter.

 

För de boende i Täby Park finns det möjligheter att verkligen leva hållbart och klimatsmart.
Den omedelbara närheten till Roslagsbanan skapar stora möjligheter att minska bilberoendet. De nya tågen som tas i bruk om något år kommer att kunna ta uppemot 900 passagerare, dubbelspår ökar även möjligheten till tätare avgångar. Även cyklisterna får det enklare, i husen kommer det finnas rejäla cykelförråd och i flera kvarter även möjligheter att meka och fixa med sin cykel.

 

I den utbyggnad av Stockholms cykelvägar som pågår kommer några av sträckningarna att gå genom Täby och resan till Stockholm City från Täby Park kommer i en snar framtid att vara ännu smidigare och tryggare för cykelpendlarna.

 

För stadsodlare kommer det finnas utrymme att skapa sina egna köksträdgårdar, bland annat genom odlingskärl på många av takterrasserna.

 

Men en hållbar stadsutveckling handlar inte enbart om klimat- och miljöfrågor, det handlar även om social hållbarhet. Det kommer att vara en mångfald i boende, bland annat med ett tusental hyresrätter, även äldreboende och studentboende kommer att vara viktiga ingredienser i kvarteren.

 

Är du nyfiken på att se vilka avtryck du gör på klimatet? Testa här:

 

http://www.klimatkontot.se

 

www.klimatkalkylatorn.se

 

Denna artikel har tidigare publicerats i Täby Park Tidning.