Så blir Täby Park Sveriges mest hållbara stadsdel

Täby Park kommer att bli Sveriges mest hållbara stadsdel.
70 procent av de 6 000 bostäderna kommer att vara Svanen-märkta, då JM och Skanska bygger drygt 4000 Svanen-märkta bostäder.

 

Lägre energiförbrukning, bättre inomhusmiljö, är några tydliga avtryck som Svan-märkningen ger. Men Svanen-märkningen är bara en del av allt hållbarhetsarbete i Täby Park. Det kommer att finnas nya hållbara och innovativa tjänster för de boende och framför allt en grön och tillgänglig närmiljö. Ett exempel är att alla kvarter ska ha en sida mot stadskvarteren och en sida mot grönområden.

 

Hållbarhet betyder också varierande boendeformer: hyresrätter, bostadsrätter och äldreboende. 10-15 procent kommer att vara hyresrätter. Skanska och JM bygger sammanlagt 270 hyresrätter redan under den första etappen.

 

Att leva hållbart i Täby Park innebär att det är enkelt att ställa bilen, tryggt att släppa barnen till skolan, nära till grönområden. För att uppnå dessa mål och fler därtill måste hållbarhetsfrågorna vara med i planeringen från start. Redan i byggprocessen integreras frågorna om hållbarhet, dels när det handlar om logistik och processer, men även i själva byggprocessen, där Skanska exempelvis inlett ett samarbete med gymnasieelever.

 

En av dem som varit med från början är Agneta Wannerström, som arbetar med hållbarhet för Täby Park AB, som är JMs och Skanskas gemensamma organisation för utvecklingen av stadsdelen.

 

– När vi planerar Täby Park så handlar det om att arbeta för en hållbar stadsutveckling. Det är inte enbart miljöfrågor, det handlar även om social hållbarhet. De som bor och besöker Täby Park ska känna att det är en omtänksam kvarterstad, som ger tillfällen till spontana möten och som välkomnar en mångfald av människor med olika behov. Äldre, ungdomar och barn ska känna sig lika välkomna på de gemensamma ytorna, exempelvis i parkerna. Gröna slingan i Täby Park är ett konkret exempel på något som vi tror kommer att uppskattas och som bidrar till hållbarhet. Barn, gamla, ungdomar och vuxna kan röra sig i en grön slinga runt hela området och det är tryggt och säkert. Gröna slingan är gjord för gående och cyklister, när den korsar en bilväg har gående och cyklister företräde.

 

En övergripande idé i planeringen av de nya kvarteren är att det ska vara lätt att leva miljösmart i Täby Park. I planerna finns bilpooler och cykelpooler, extra rymliga cykelförråd. I JMs första kvarter kommer det att finnas en cykelverkstad i markplan. Dessutom har mycket arbete lagts ned på ljussättning för att alla som bor, arbetar och besöker Täby Park ska trivas och känna sig trygga även kvällstid.

 

I arbetet med att hitta hyresgäster till service- och affärslokaler är det stort fokus på företag som är inriktade på ekologiska produkter och hållbara tjänster. Intresset är också stort från företag att få etablera sig i en miljö med ett tydligt hållbarhetsfokus.

 

Vad kommer att skilja Täby Park från andra stadsdelar i Storstockholm?

 

– Visionen är att Täby Park ska vara en trevlig stadsdel att bo i, att besöka och jobba i. Det rör sig folk på gator och torg, det är en levande stadsdel som skapar möjligheter till möten och aktivitet. Allt man behöver i vardagslivet finns på nära håll, skolor, service, restauranger, affärer, sport och kultur.

 

DETTA ÄR SVANENMÄRKNING:

 

Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Byggnaden ska också erbjuda en god inomhusmiljö. En Svanenmärkt byggnad granskas över hela livscykeln, från byggstart till hur den används och förvaltas. Här är några av de viktigaste kraven för att en byggnad ska vara Svanenmärkt:

 

  • Svanenmärkta byggnader är energieffektiva, när det gäller uppvärmning, varmvatten och ventilation. Vitvaror och belysning ska klara de högsta nivåerna i energimärkningen. Det ställs även krav på den aktör som ska förvalta byggnaden, när det gäller drift- och skötselinstruktioner.

  • Källsortering i bostaden ska vara enkelt. Svanen ställer även krav på källsortering för förskolor och skolor samt byggnader med mer än åtta lägenheter. Samordnad källsortering leder till färre transporter och minskad klimatbelastning.

  • I Svanenmärkta byggnader är inomhusmiljön hälsosam, genom krav som förebygger att fukt byggs in. Det ställs också krav på ventilation, bullernivåer och dagsljusförhållanden.

  • Svanenmärkta byggnader består av material och produkter som klarar hårda krav på miljö och hälsa. Det innebär att t.ex. byggskivor, golv, isolering, färg, lim och fogmassor, inte får innehålla ämnen som klassificerats som farliga för miljö och människor.

  • Finns det osäkerhet kring ett nytt ämne så tillämpar Svanen försiktighetsprincipen. Exempel på det är att nanopartiklar och antibakteriella ämnen inte tillåts.

  • Virket i Svanenmärkta byggnader kommer från hållbart skogsbruk och ska vara certifierat och spårbart. Vissa träslag får ej användas, som sibirisk lärk och många tropiska träslag.

 

Denna artikel har tidigare publicerats i Täby Park Tidning.